Regulamin ten ma służyć zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu Naszych Gości.

§1 Pokój w Willi Florynka wynajmowany jest na doby. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

§2 Doba hotelowa: od 14:00 do 10:00.

§3 Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić obsłudze obiektu do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju. Życzenie przedłużenia pobytu zostanie uwzględnione w miarę posiadanych możliwości.

§4 Za niewykorzystanie w całości zarezerwowanego pobytu pobieramy 50 % wartości niewykorzystanej usługi noclegowej.

§5 Gość Willi Florynka nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

§6 Osoby niezameldowane w Willi Florynka mogą przebywać w pokoju od godz. 7:00 do godz. 22:00.

§7 Gość, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Willi Florynka wyrządzając szkodę w mieniu Willi Florynka lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających w Willi Florynka, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie naszego obiektu może spotkać się z odmową wynajęcia pokoju w przyszłości.

§8 W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług świadczonych przez Willę Florynka gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich obsłudze obiektu, co umożliwi jej natychmiastową reakcję.

Willa Florynka ma obowiązek zapewnić:

a) warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa.

b) bezpieczny pobyt, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu.

c) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług.

d) wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie.

e) sprawną pod względem technicznym usługę, w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, obsługa Willi Florynka dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.

§9 Na życzenie gościa Willi Florynka obsługa obiektu świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

a) Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą.

b) Przechowanie bagażu; obsługa Willi Florynka może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.

c) Przechowanie sprzętu sportowego.

d) Rzeczy wartościowe oraz pieniądze na życzenie gościa można przechowywać w depozycie u osoby zarządzającej obiektem.

§10 Willa Florynka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji.

§11 Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien: Sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz obsłudze obiektu. Gość ma obowiązek każdorazowo zamykania drzwi pokoju mu udostępnionego. Za zgubienie klucza obowiązuje opłata 100 zł brutto.

§12 Gość Willi Florynka ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób.

§13 Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia jak również zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem straży pożarnej i karą pieniężną.

§14 W Willi Florynka nie akceptujemy zwierząt.

§15 W Willi Florynka obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do 6:00 dnia następnego.